ESG

ESG

Rozumiemy i akceptujemy naszą odpowiedzialność wobec społeczności i środowiska.

W grupie kapitałowej ProService Finteco stawiamy czoło wyzwaniom i dążymy do ciągłego rozwoju. Jednak rozwój ten jest zawsze oparty na tworzeniu odpowiedzialnego biznesu kierującego się najlepszymi praktykami, które towarzyszą nam w codziennej pracy, a które mają swoje odzwierciedlenie w zasadach ESG.

Program ESG w grupie ProService Finteco:

E – Środowisko

Podejmujemy inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową.

S – Społeczna odpowiedzialność

Dbamy o lokalną społeczność i naszych pracowników.

G – Ład korporacyjny

Realizujemy nasze wartości poprzez przejrzystą politykę, określone zasady i procedury.

ProService Finteco sadzi drzewa

Angażujemy się w ochronę naszego środowiska i przeznaczamy środki na sadzenie drzew. Zobacz, ile ich już posadziliśmy:

Nasze inicjatywy w ESG

Jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas inni.

ProService Finteco wsparł Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

ProService Finteco wspierał Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.
Czytaj dalej

Grupa ProService Finteco podpisała Deklarację Różnorodności i Włączania

ProService Finteco podpisał Deklarację Różnorodności i Włączania dotyczącej budowania przyjaznego środowiska pracy.
Czytaj dalej

ProService Finteco z tytułem „Friendly Workplace 2019”

Już po raz drugi mamy przyjemność wyróżnić ProService Finteco godłem „FRIENDLY WORKPLACE”.
Czytaj dalej

ProService Finteco z tytułem „Friendly Workplace 2018”

ProService Finteco otrzymało nagrodę „FRIENDLY WORKPLACE 2018”.
Czytaj dalej

Polityki ESG w grupie kapitałowej ProService Finteco

W grupie kapitałowej ProService Finteco aktywnie wspieramy zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego, podejmujemy inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz wspieramy rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

 • Deklaracja Różnorodności ABSL

  W grupie kapitałowej ProServce Finteco przestrzegamy zakazów dyskryminacji oraz prowadzimy działania na rzecz poszanowania różnorodności w miejscu pracy. Tworzymy kulturę organizacji opartej na wzajemnym poszanowaniu, równym traktowaniu, dostępie do możliwości rozwojowych i wykorzystaniu potencjału pracowników bez względu na m.in.: pochodzenie etniczne, wiek, płeć, orientację seksualną, narodowość, obywatelstwo, wyznawaną religię, przekonania polityczne czy przynależność związkową. Dążymy do zapewnienia racjonalnej różnorodności w doborze składu osobowego pracowników w ramach prowadzonej działalności (w tym procesów rekrutacji), przy zachowaniu prymatu wiedzy, kompetencji merytorycznych oraz umiejętności społecznych.
  Jako członkowie organizacji ABSL w 2020 roku podpisaliśmy Deklarację Różnorodności i Włączania dotyczącej budowania przyjaznego środowiska pracy.

 • Działalność charytatywna

  W grupie kapitałowej ProService Finteco od dawna wspieramy organizacje charytatywne. Pragniemy być odpowiedzialnym partnerem, dobrym sąsiadem i przyczyniać się do podnoszenia jakości życia osób potrzebujących. Kładziemy również nacisk na równość szans, równowagę płci i tworzenie odpowiednich warunków pracy dla naszych pracowników oraz wspieramy ich rozwój, a także zapewniamy wsparcie materialne.

 • Polityka antymobbingowa dla spółek z grupy

  W grupie kapitałowej ProService Finteco wewnętrzna Polityka antymobbingowa określa procedurę dotyczącą postępowania w sytuacji zaistnienia mobbingu oraz prawa i obowiązki przysługujące pracownikom w takiej sytuacji.

 • Polityka Prywatności i Polityka Przetwarzania Danych

  W grupie kapitałowej ProService Finteco Polityka prywatności przedstawia zasady informujące Użytkowników serwisu o aspektach pozyskiwania, przetwarzania, wykorzystywania i zabezpieczenia danych o użytkownikach serwisu, natomiast Polityka przetwarzania danych zawiera informacje o przetwarzaniu przez ProService Finteco danych osobowych.

 • Regulamin zapobiegania konfliktom interesów

  W grupie kapitałowej ProService Finteco opracowaliśmy regulamin wewnętrzny, którego celem jest zapobieganie konfliktom interesów oraz ochrona informacji poufnych w spółce.

 • Polityka antykorupcyjna

  W grupie kapitałowej ProService Finteco wyznajemy zasadę zerowej tolerancji wobec wszelkich przejawów korupcji. Korupcja jest sprzeczna z naszymi dążeniami do bycia odpowiedzialną firmą. Chcemy aktywnie uczestniczyć w biznesie jako firma odpowiedzialna i godna zaufania. Polityka zerowej tolerancji dla korupcji dotyczy nas wszystkich, jak również współpracowników i partnerów biznesowych działających w naszym imieniu. Cała kadra zarządzająca jest zobowiązana do przyjęcia kluczowej roli w kreowaniu kultury organizacyjnej, w której korupcja nie będzie miała szansy zaistnienia i jest zjawiskiem nieakceptowanym pod żadną postacią.

 • Polityka Zapobiegania Nadużyciom

  Istotną kwestią w grupie kapitałowej ProService Finteco jest ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa procesów biznesowych zachodzących w organizacji poprzez kompleksowe zarządzanie ryzykiem nadużyć w ramach systemu przeciwdziałaniu nadużyciom.

 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji

  W grupie kapitałowej ProService Finteco procedury bezpieczeństwa informacji stanowią integralną część naszego ogólnego systemu kontroli wewnętrznej. Dbamy o to, aby nasze zasoby były zabezpieczone przed utratą lub ich nieautoryzowanym użyciem.

 • Mechanizm sygnalizacyjny i ochrona sygnalistów

  Pracownicy Grupy i inne osoby trzecie wykonujące czynności na rzecz Grupy mogą zgłaszać potencjalne naruszenia, w tym w sposób anonimowy. Wszelkie zgłoszenia powinny być kierowane na adres Inspektora Nadzoru ProService Finteco Sp. z o.o. w formie:

  a. elektronicznej na adres e-mail: naruszenia@psfinteco.pl;

  b. papierowej do Inspektora Nadzoru na adres: ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z dopiskiem POUFNE – DO RĄK WŁASNYCH.

  Dokonanie zgłoszenia nie może powodować wobec zgłaszającego żadnych działań o charakterze represyjnym, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania. W tym celu Inspektor Nadzoru oraz osoby uczestniczące w dalszych etapach dochodzenia są zobowiązane do zachowania w poufności danych osoby zgłaszającej oraz mają zakaz przekazywania informacji o zgłoszeniu bezpośredniemu przełożonemu w kontekście oceny jakości pracy tej osoby. Fakt zgłoszenia nie może stanowić powodu odmówienia pracownikowi świadczeń pracowniczych, ani stanowić przyczynę rozwiązania stosunku pracy.