ESG

ESG

Rozumiemy i akceptujemy naszą odpowiedzialność wobec społeczności i środowiska.

W grupie kapitałowej ProService Finteco stawiamy czoło wyzwaniom i dążymy do ciągłego rozwoju. Jednak rozwój ten jest zawsze oparty na tworzeniu odpowiedzialnego biznesu kierującego się najlepszymi praktykami, które towarzyszą nam w codziennej pracy, a które mają swoje odzwierciedlenie w zasadach ESG.

Program ESG w grupie ProService Finteco:

E – Środowisko

Podejmujemy inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową.

S – Społeczna odpowiedzialność

Dbamy o lokalną społeczność i naszych pracowników.

G – Ład korporacyjny

Realizujemy nasze wartości poprzez przejrzystą politykę, określone zasady i procedury.

ProService Finteco sadzi drzewa

Angażujemy się w ochronę naszego środowiska i przeznaczamy środki na sadzenie drzew. Zobacz, ile ich już posadziliśmy:

Równe szanse, różnorodność oraz włączanie

Koncepcja zarządzania różnorodnością w grupie ProService Finteco oparta jest na 3 pojęciach – równych szansach, różnorodności oraz włączaniu wszystkich pracowników we wspólne działania, czego odzwierciedleniem jest nasza struktura zatrudnienia.

Szczególnie dużą uwagę przykładamy do parytetów. Jako jedna z nielicznych firm na rynku finansowym możemy pochwalić się prawie 50% udziałem kobiet w firmie oraz równie wysokim procentem kobiet zajmujących stanowiska kierownicze.

Nasze inicjatywy w ESG

Jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas inni.

ProService Finteco wsparł Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

ProService Finteco wspierał Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.
Czytaj dalej

Grupa ProService Finteco podpisała Deklarację Różnorodności i Włączania

ProService Finteco podpisał Deklarację Różnorodności i Włączania dotyczącej budowania przyjaznego środowiska pracy.
Czytaj dalej

ProService Finteco z tytułem „Friendly Workplace 2019”

Już po raz drugi mamy przyjemność wyróżnić ProService Finteco godłem „FRIENDLY WORKPLACE”.
Czytaj dalej

ProService Finteco z tytułem „Friendly Workplace 2018”

ProService Finteco otrzymało nagrodę „FRIENDLY WORKPLACE 2018”.
Czytaj dalej

ProService Finteco Group przystąpiło do UN Global Compact

ProService Finteco Group przystąpiło do UN Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju
Czytaj dalej

Proservice z certyfikatem Green office

Niezmiernie jest nam miło poinformować, że po audycie dokonanym przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej uzyskaliśmy certyfikat Green Office Ubieganie się o certyfikat było związane z przyjętą polityką ESG uwzględniającą m.in. tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz edukację na rzecz ekologii.
Czytaj dalej

Businesswoman & life: wywiad z wiceprezes Emilią Guz

Już jest! Nowy numer magazynu „Businesswoman & life”, a w nim arcyciekawy wywiad z wiceprezes ProService Finteco Emilią Guz. W wywiadzie Emilia zdradza jak doszła na szczyt, jak łączy karierę z wychowywaniem dwóch córek oraz jak być dobrym szefem.
Czytaj dalej

Razem z Ukrainą – Pomagajmy

W tej chwili, to co wspólnie możemy zrobić, to okazać wsparcie naszym sąsiadom, którzy mierzą się z jednym z najgorszych koszmarów, jakim jest wojna. Jako ProService Finteco nie możemy pozostać obojętni. Solidaryzujemy się z całym Narodem Ukraińskim i staramy się wspierać naszych Kolegów i Koleżanki z Ukrainy, którzy na co dzień z nami pracują, a także całą społeczność ukraińską. Czytaj dalej

Polityki ESG w grupie kapitałowej ProService Finteco

W grupie kapitałowej ProService Finteco aktywnie wspieramy zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego, podejmujemy inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz wspieramy rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

 • Deklaracja Różnorodności ABSL

  W grupie kapitałowej ProServce Finteco przestrzegamy zakazów dyskryminacji oraz prowadzimy działania na rzecz poszanowania różnorodności w miejscu pracy. Tworzymy kulturę organizacji opartej na wzajemnym poszanowaniu, równym traktowaniu, dostępie do możliwości rozwojowych i wykorzystaniu potencjału pracowników bez względu na m.in.: pochodzenie etniczne, wiek, płeć, orientację seksualną, narodowość, obywatelstwo, wyznawaną religię, przekonania polityczne czy przynależność związkową. Dążymy do zapewnienia racjonalnej różnorodności w doborze składu osobowego pracowników w ramach prowadzonej działalności (w tym procesów rekrutacji), przy zachowaniu prymatu wiedzy, kompetencji merytorycznych oraz umiejętności społecznych.
  Jako członkowie organizacji ABSL w 2020 roku podpisaliśmy Deklarację Różnorodności i Włączania dotyczącej budowania przyjaznego środowiska pracy.

 • Działalność charytatywna

  W grupie kapitałowej ProService Finteco od dawna wspieramy organizacje charytatywne. Pragniemy być odpowiedzialnym partnerem, dobrym sąsiadem i przyczyniać się do podnoszenia jakości życia osób potrzebujących. Kładziemy również nacisk na równość szans, równowagę płci i tworzenie odpowiednich warunków pracy dla naszych pracowników oraz wspieramy ich rozwój, a także zapewniamy wsparcie materialne.

 • Polityka antymobbingowa dla spółek z grupy

  W grupie kapitałowej ProService Finteco wewnętrzna Polityka antymobbingowa określa procedurę dotyczącą postępowania w sytuacji zaistnienia mobbingu oraz prawa i obowiązki przysługujące pracownikom w takiej sytuacji.

 • Polityka Prywatności i Polityka Przetwarzania Danych

  W grupie kapitałowej ProService Finteco Polityka prywatności przedstawia zasady informujące Użytkowników serwisu o aspektach pozyskiwania, przetwarzania, wykorzystywania i zabezpieczenia danych o użytkownikach serwisu, natomiast Polityka przetwarzania danych zawiera informacje o przetwarzaniu przez ProService Finteco danych osobowych.

 • Regulamin zapobiegania konfliktom interesów

  W grupie kapitałowej ProService Finteco opracowaliśmy regulamin wewnętrzny, którego celem jest zapobieganie konfliktom interesów oraz ochrona informacji poufnych w spółce.

 • Polityka antykorupcyjna

  W grupie kapitałowej ProService Finteco wyznajemy zasadę zerowej tolerancji wobec wszelkich przejawów korupcji. Korupcja jest sprzeczna z naszymi dążeniami do bycia odpowiedzialną firmą. Chcemy aktywnie uczestniczyć w biznesie jako firma odpowiedzialna i godna zaufania. Polityka zerowej tolerancji dla korupcji dotyczy nas wszystkich, jak również współpracowników i partnerów biznesowych działających w naszym imieniu. Cała kadra zarządzająca jest zobowiązana do przyjęcia kluczowej roli w kreowaniu kultury organizacyjnej, w której korupcja nie będzie miała szansy zaistnienia i jest zjawiskiem nieakceptowanym pod żadną postacią.

 • Polityka Zapobiegania Nadużyciom

  Istotną kwestią w grupie kapitałowej ProService Finteco jest ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa procesów biznesowych zachodzących w organizacji poprzez kompleksowe zarządzanie ryzykiem nadużyć w ramach systemu przeciwdziałaniu nadużyciom.

 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji

  W grupie kapitałowej ProService Finteco procedury bezpieczeństwa informacji stanowią integralną część naszego ogólnego systemu kontroli wewnętrznej. Dbamy o to, aby nasze zasoby były zabezpieczone przed utratą lub ich nieautoryzowanym użyciem.

 • Mechanizm sygnalizacyjny i ochrona sygnalistów

  Pracownicy Grupy i inne osoby trzecie wykonujące czynności na rzecz Grupy mogą zgłaszać potencjalne naruszenia, w tym w sposób anonimowy. Wszelkie zgłoszenia powinny być kierowane na adres Inspektora Nadzoru ProService Finteco Sp. z o.o. w formie:

  a. elektronicznej na adres e-mail: naruszenia@psfinteco.pl;

  b. papierowej do Inspektora Nadzoru na adres: ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z dopiskiem POUFNE – DO RĄK WŁASNYCH.

  Dokonanie zgłoszenia nie może powodować wobec zgłaszającego żadnych działań o charakterze represyjnym, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania. W tym celu Inspektor Nadzoru oraz osoby uczestniczące w dalszych etapach dochodzenia są zobowiązane do zachowania w poufności danych osoby zgłaszającej oraz mają zakaz przekazywania informacji o zgłoszeniu bezpośredniemu przełożonemu w kontekście oceny jakości pracy tej osoby. Fakt zgłoszenia nie może stanowić powodu odmówienia pracownikowi świadczeń pracowniczych, ani stanowić przyczynę rozwiązania stosunku pracy.

  c. poprzez zewnętrzną firmę SeeHearSpeakUp, która udostępnia numer telefonu: z Polski- 00800 9687 4357, a także umożliwia zgłoszenie poprzez swoją stronę internetową: https://www.seehearspeakup.co.uk/submit-a-concern

  Infolinia zgłoszeniowa działa 365 dni w roku, 24 godziny na dobę i zapewnia profesjonalną i poufną obsługę.

  Pobierz przewodnik

ProService Finteco przestrzega i stosuje w swej działalności Zasady United Nations Global Compact