Usługi depozytariusza dla funduszy zamkniętych

Usługi depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych świadczy spółka Investment Funds Depositary Services (IFDS),  której akcjonariuszami są w 50% Ipopema Securities i w 50% ProService Finteco.

Decyzja o przyznaniu IFDS zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej została podjęta przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 września 2023 r.

Usługi IFDS obejmują:

 • Przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego.
 • Prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego.
 • Zapewnienie, aby środki pieniężne funduszu inwestycyjnego były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom.
 • Zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu inwestycyjnego.
 • Zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa oraz emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego.
 • Zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu.
 • Zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego.
 • Zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu inwestycyjnego.
 • Wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego.
 • Weryfikowanie zgodności działania funduszu inwestycyjnego z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem w zakresie innym niż wynikający z pkt 5–8 oraz z uwzględnieniem interesu uczestników.
Link do strony IFDS: IFDS – Investment Funds Depositary Services S.A. – IFDS – Investment Funds Depositary Services S.A.

W czym możemy Ci pomóc?

Oferujemy prowadzenie księgowości spółki, wliczając w to:
 • ewidencjonowanie dokumentów w księgach,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • kalkulowanie bieżących zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji VAT,
 • wysyłanie JPK,
 • sporządzanie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do innych instytucji m.in. GUS, KNF i inne,
 • okresowe raportowanie wyników do Klienta w tym bieżącego stanu rozrachunków.
80
Podmiotów obsługiwanych w ramach księgowości korporacyjnej

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz które z rozwiązań pasuje do Twojego problemu? Chętnie porozmawiamy o szczegółach!

Tomasz Kowalik

Dyrektor Sprzedaży Grupy ProService Finteco

+48 668 837 348

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj autorskie opracowania naszych ekspertów i informacje o nowych produktach.