Strategia podatkowa

Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022

Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.2587 z późn. zm., dalej: „ustawa CIT”), Spółka prezentuje Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, który rozpoczął się 1 stycznia 2022 roku i zakończył się 31 grudnia 2022 roku.