Odpowiedzialność społeczna

S –Społeczna odpowiedzialność

Dbamy o lokalną społeczność i naszych pracowników.

W grupie kapitałowej ProService Finteco społeczna odpowiedzialność oznacza dbanie o lokalną społeczność i troskę o naszych pracowników i ich rodziny. Dlatego dbamy o to, aby nasi pracownicy mogli cieszyć się zdrowym środowiskiem pracy i funkcjonować w przyjaznym środowisku.

Nasze cele związane z budowaniem odpowiedzialności społecznej realizować będziemy poprzez:

Wsparcie inicjatyw pracowniczych

Strategia grupy ProService Finteco w obszarze społecznej odpowiedzialności skupia się na  dbaniu o zadowolenie pracowników poprzez wsparcie rozwojowe pracowników, angażowanie ich w szkolenia i kulturę pracy. 

Działalność charytatywną

Staramy się przyczyniać do zmian społecznych poprzez wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz walki z ubóstwem, dążeniem do wyrównania szans w edukacji oraz wykluczeniem cyfrowym.  

ESG