Odpowiedzialność społeczna

S –Społeczna odpowiedzialność

Dbamy o lokalną społeczność i naszych pracowników.

W grupie kapitałowej ProService Finteco społeczna odpowiedzialność oznacza dbanie o lokalną społeczność i troskę o naszych pracowników i ich rodziny. Dlatego dbamy o to, aby nasi pracownicy mogli cieszyć się zdrowym środowiskiem pracy i funkcjonować w przyjaznym środowisku.

Nasze cele związane z budowaniem odpowiedzialności społecznej realizować będziemy poprzez:

Wsparcie inicjatyw pracowniczych

Strategia grupy ProService Finteco w obszarze społecznej odpowiedzialności skupia się na  dbaniu o zadowolenie pracowników poprzez wsparcie rozwojowe pracowników, angażowanie ich w szkolenia i kulturę pracy. 

Działalność charytatywną

Staramy się przyczyniać do zmian społecznych poprzez wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz walki z ubóstwem, dążeniem do wyrównania szans w edukacji oraz wykluczeniem cyfrowym.  

Równe szanse, różnorodność oraz włączanie

Koncepcja zarządzania różnorodnością w grupie ProService Finteco oparta jest na 3 pojęciach – równych szansach, różnorodności oraz włączaniu wszystkich pracowników we wspólne działania, czego odzwierciedleniem jest nasza struktura zatrudnienia.

Szczególnie dużą uwagę przykładamy do parytetów. Jako jedna z nielicznych firm na rynku finansowym możemy pochwalić się prawie 50% udziałem kobiet w firmie oraz równie wysokim procentem kobiet zajmujących stanowiska kierownicze.

ESG