Dystrybucja

 • Informacje o dystrybutorze

  Dystrybucja jednostek uczestnictwa

  Szczegółowe informacje dotyczące ProService Finteco sp. z o.o.(dalej: dystrybutor) oraz usługi pośrednictwa:

  1)             firma (nazwa) dystrybutora

  Usługa pośrednictwa świadczona jest przez ProService Finteco spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

  2)             lista funduszy, z którymi dystrybutor zawarł umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa

  Lista obsługiwanych funduszy przez ProService Finteco Sp. z o. o. w ramach dystrybucji jednostek uczestnictwa

  3)              wskazanie miejsc prowadzenia przez dystrybutora działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy

  ProService Finteco sp. z.o.o. prowadzi działalność w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12A.

  4)             oświadczenie potwierdzające, że dystrybutor posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia:

  ProService Finteco Sp. z o.o. oświadcza, że pośredniczy na mocy decyzji KNF (DFII/I/4031/100/20/16/17/U/AS) z dnia 29 maja 2017 r. w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

  5)             sposoby komunikowania się klienta z dystrybutorem oraz sposoby przekazywania zleceń do dystrybutora

  W ramach ProService Finteco Sp. z o.o. wyodrębniony został Wydział Dystrybucji Jednostek Uczestnictwa, który prowadzi obsługę klientów poprzez Internet, telefon, system IVR oraz bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta zlokalizowanym w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12A (wejście C, IV piętro).

  6)             dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z dystrybutorem

  W ramach dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, Uczestnik może kontaktować się z ProService Finteco Sp. z o.o. w następujący sposób:

  1. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych TFI:

  ·         Rockbridge TFI S.A. ( Rockbridge Neo FIO oraz Rockbridge Neo SFIO): (22) 58 81 854,
  ·         Skarbiec TFI SA: (22) 58 81 886,
  ·         BPS TFI SA: (22) 22 58 81 895,
  ·         SEJF Parasol FIO w likwidacji/ Altius FIO Parasolowy w likwidacji: (22) 32 04 719,
  ·         BNP Paribas TFI S.A. ( BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartyw likwidacji): (22) 32 04 790,

  2. za pośrednictwem Systemu Transakcyjno – Informacyjnego (STI), odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych TFI:
  ·         Rockbridge Neo FIO/ Rockbridge Neo SFIO
  ·         Rockbridge TFI S.A.
  ·         Millennium TFI S.A.
  ·         BPS TFI S.A.

   

  3. bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Konstruktorska 12A, budynek B, wejście C, IV piętro, 02-673 Warszawa, dostępnym w godzinach 09:00-17:00 w dni robocze dla klientów poniższych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych:

  ·         Generali Investments TFI SA
  ·         Rockbridge TFI S.A. ( Rockbridge Neo FIO/ Rockbridge Neo SFIO)
  ·         TFI Allianz Polska SA
  ·         Noble Funds TFI SA
  ·         Skarbiec TFI SA
  ·         BPS TFI SA

 • Usługi w zakresie dystrybucji

  Podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa oraz świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego

  Usługa pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych świadczona przez ProService Finteco sp. z o.o. polega na przyjmowaniu od klientów zleceń nabycia lub odkupienia (w tym konwersji lub zamiany)  i ich przekazywaniu do agenta transferowego funduszu w celu ich realizacji przez fundusz. Ryzyko jakie wiąże się z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych określają  prospekty inwestycyjne tych funduszy, a także kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klientów alternatywnych funduszy inwestycyjnych, dostępne w języku polskim na stronach internetowych towarzystw wskazanych poniżej.

  ProService Finteco nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

  Usługi świadczone przez ProService Finteco Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych:

  1. Przyjmowanie zleceń Uczestników przez media elektroniczne (telefon, system IVR);
  2. Przyjmowanie zleceń Uczestników, w trakcie wizyt osobistych w Punkcie Obsługi Klientów (POK) prowadzonym przez ProService Finteco Sp. z o.o.;
  3. Przyjmowanie zleceń za pomocą platformy internetowej;
  4. Przekazywanie przyjętych zleceń do agenta transferowego;
  5. Udzielenie informacji Uczestnikom i potencjalnym Uczestnikom o zasadach uczestnictwa w Funduszach oraz stanie ich rejestrów przez telefon, lub bezpośrednio podczas wizyty w POK prowadzonym przez ProService Finteco Sp. z o.o.

   

  Zasady Postępowania Stosowane przez Pracowników ProService Finteco Sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez telefon/IVR lub bezpośrednio:

  1. ProService Finteco Sp. z o.o. nie prowadzi obsługi kasowej klientów. Pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. nie może przyjmować żadnych środków pieniężnych od klientów.
  2. ProService Finteco Sp. z o.o. nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego.
  3. Pracownicy ProService Finteco Sp. z o.o. (POK) przyjmując zlecenie od uczestnika/ów nie mogą sugerować w jakikolwiek sposób uczestnikowi dokonania wyboru danego Towarzystwa / funduszu, którego jednostki uczestnictwa są dystrybuowane przez ProService Finteco Sp. z o.o. Klient podejmuje samodzielnie decyzję o wyborze danego Towarzystwa oraz danego funduszu/funduszy oraz złożeniu danego zlecenia dotyczącego jednostek uczestnictwa. Pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. udziela klientom rzetelnych informacji dotyczących zasad uczestnictwa w funduszach oraz oferowanych przez fundusze produktach. Pracownik POK nie może składać żadnych obietnic, co do przyszłych wyników funduszy. Pracownik POK oferuje klientowi wykonanie testu w celu upewnienia się, iż wiedza posiadana przez klienta na temat zasad inwestowania w poszczególnych funduszach pozwala na świadome złożenie zlecenia/dyspozycji.

   

  Uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach poprzez:

  1. Kontakt telefoniczny z pracownikiem ProService Finteco Sp. z o.o.. Pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. udzieli klientowi wszelkich informacji dotyczących zasad uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach, pobieranych opłat, warunków korzystania ze zwolnienia i obniżenia opłat manipulacyjnych, zasad udzielania i odwoływania pełnomocnictw (w zakresie wskazanym przez Fundusze/Subfundusze w materiałach reklamowych i informacyjnych otrzymanych od TFI).
  2. Strony internetowe poszczególnych TFI:

   

  Na stronach tych dostępne są również prospekty funduszy inwestycyjnych i funduszy zagranicznych wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tych prospektach, sprawozdania finansowe oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów:

  1. Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta prowadzonym przez ProService Finteco Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Konstruktorska 12A, budynek B, wejście C, IV piętro, 02-673 Warszawa.
 • Punkt Obsługi Klienta

  ProService Finteco obsługuje klientów poniższych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Konstruktorska 12A, budynek B, wejście C, IV piętro, 02-673 Warszawa w godzinach 09:00-17:00 w dni robocze:

  • Generali Investments TFI SA
  • Rockbridge TFI S.A. ( Rockbridge Neo FIO/ Rockbridge Neo SFIO)
  • TFI Allianz Polska SA
  • Noble Funds TFI SA
  • Skarbiec TFI SA
  • BPS TFI SA
  • Fundusze Inventum w likwidacji ( obsługa jedynie w zakresie aktualizacji danych Uczestników)
  • Fundusze Opera/ Novo w likwidacji ( obsługa jedynie w zakresie aktualizacji danych Uczestników)

  Regulamin korzystania z usług Punktu Obsługi Klienta ProService Finteco Sp. z o.o.

   

 • Informacje na temat zasad uczestnictwa w Funduszach oraz kosztach, opłatach i prowizjach

  Informacje o wszystkich przyjmowanych lub przekazywanych przez dystrybutora świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b ustawy, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – także o sposobie ustalania ich wysokości;

  Koszty, Opłaty i Prowizje

  ProService Finteco Sp. z o.o. jest podmiotem działającym na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i nie pobiera opłat za świadczone usługi dystrybucyjne od Uczestników funduszy inwestycyjnych, z tym, że może pobierać opłaty manipulacyjne za przyjęte zlecenie. Tabele opłat manipulacyjnych ustalają poszczególne Fundusze.

  Aktualnie, ProService Finteco sp. z o.o. otrzymuje opłaty manipulacyjne wyłącznie w przypadku zleceń składanych przez Uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI Allianz Polska  S.A.

  ProService Finteco Sp. z o.o., zgodnie z art. 32a ust. 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,   może otrzymywać od towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, następujące rodzaje świadczeń:

  1) świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyjmowane lub przekazywane osobie trzeciej, które są niezbędne do wykonywania świadczonej usługi na rzecz klienta, w szczególności:

  a) opłaty na rzecz organu nadzoru,

  b) podatki, należności publicznoprawne oraz inne opłaty, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa;

  2) inne świadczenia pieniężne lub świadczenia niepieniężne, jeżeli:

  a)  są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi świadczonej przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu  alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, na rzecz klienta, i których wysokość jest ustalana w oparciu o ponoszone przez ProService Finteco sp. z o.o. koszty. Zasadność wypłaty takich świadczeń jest weryfikowana przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

  b) ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi  funduszami inwestycyjnymi, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klienta tego podmiotu, w postaci  materiałów szkoleniowych, reklamowych (typu kalendarze, notesy, długopisy) i informacyjnych lub szkoleń pracowników ProService Finteco Sp. z o.o. – co umożliwia pozyskanie aktualnej wiedzy na temat jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa będących przedmiotem usługi oraz zasad obsługi klienta, dzięki czemu klient ma zapewnioną obsługę według aktualnych  standardów rynkowych.

  Aktualnie ProService Finteco sp. z o.o. nie otrzymuje żadnych świadczeń, o których mowa w pkt 2) powyżej (zachęt).

  Opłaty, jakie pobierane są przez fundusze od Uczestników w związku ze składanymi zleceniami  dostępne są w tabelach opłat poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych na stronach internetowych:

  1. generali-investments.pl
  2. allianz.pl
  3. noblefunds.pl
  4. skarbiec.pl
  5. rockbridge.pl
  6. tfi.bnpparibas.pl
  7. bpstfi.pl
  8. millenniumtfi.pl

  Na stronach internetowych ww. towarzystw znajdują się też informacje na temat wysokości opłaty za zarządzanie pobieranej przez towarzystwo w odniesieniu do każdego funduszu.

  Powyższe informacje znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki.

   

 • Zasady postępowania z reklamacjami Uczestników:

  Podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez dystrybutora

   

  Zasady postępowania z reklamacjami Uczestników:

  Uczestnik ma możliwość złożenia reklamacji dotyczącej jakości świadczonych usług przez ProService Finteco Sp. z o.o., jak również sposobu, prawidłowości realizacji zleceń i dyspozycji w podziale na poszczególne Towarzystwa, za pośrednictwem:

  1. Telefonu:
  • Rockbridge TFI S.A. ( Rockbridge Neo FIO/ Rockbridge Neo SFIO): (22) 58 81 854,
  • Noble Funds TFI SA: (22) 58 81 863,
  • Skarbiec TFI SA: (22) 58 81 886,
  • BPS TFI SA: (22) 58 81 892,
  • BPS TFI SA (SEJF Parasol FIO): (22) 32 04 719,
  • BNP Paribas TFI SA ( BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty): (22)  32 04 790.
  1. Internetu (STI) na stronach poszczególnych Towarzystw.
  2. Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta prowadzonym przez ProService Finteco Sp. z o.o.
  3. Korespondencyjnie na adres:

  ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A,  02-673 Warszawa

  Reklamacja powinna określać:

  1. dane reklamowanego zlecenia lub dyspozycji ( typ, data złożenia, Fundusz/Subfundusz, wartość zlecenia);
  2. dane Uczestnika (właściciela rejestru);
  3. dane osoby składającej reklamację;
  4. przedmiot reklamacji.
  • Termin rozpatrzenia reklamacji/ skargi dotyczących działalności Funduszu, Towarzystwa lub innego niż ProService dystrybutora jest uzależniony od Towarzystw, których to reklamacja dotyczy i jest określona w procedurach danego Towarzystwa.
  • W przypadkach przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, odpowiednia informacja z podaniem przyczyny i terminu zakończenia rozpatrywania reklamacji jest przesyłana na adres Uczestnika.
  • ProService rozpatruje reklamacje dotyczące świadczonych przez siebie usług dystrybucyjnych w terminie 14 dni.
  • Odpowiedzi na reklamacje / skargi udzielane są przez ProService Finteco Sp. z o.o. pisemnie, chyba że skarżący wskazał inną formę przekazania odpowiedzi.
  • Reklamacje dotyczące działalności Funduszu, Towarzystwa lub innego niż ProService dystrybutora przekazywane są do odpowiedniej jednostki organizacyjnej agenta transferowego, która zajmuje się ich rozpatrywaniem, zgodnie z określonymi przez Towarzystwo procedurami.
 • Zarządzanie konfliktem interesów

  Podstawowe zasady postępowania dystrybutora w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informacja, że na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o tych zasadach:

  Zarządzanie konfliktem interesów

  ProService Finteco Sp. z o.o. opracowało regulamin wewnętrzny, którego celem jest zapobieganie konfliktom interesów oraz ochrona informacji poufnych w spółce.

  Na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o zasadach postępowania podmiotu w przypadku powstania konfliktu interesów.

  Konflikt Interesów – okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem dystrybutora lub osoby powiązanej z dystrybutorem a obowiązkiem działania przez dystrybutora w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta tego dystrybutora oraz okoliczności, które mogą doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami klientów tego dystrybutora,

  Osoba Powiązana – osoba wchodząca  w skład statutowych organów ProService Finteco Sp. z  o.o., wspólnik posiadający co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników, osoba pozostająca  z ProService Finteco Sp. z  o.o. w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej co ProService Finteco Sp. z  o.o.

  W celu wprowadzenia rozwiązania, mającego na celu identyfikację rzeczywistych Konfliktów Interesów, zarządzanie nimi i ich kontrolę, ProService Finteco Sp. z o.o. zidentyfikował potencjalne Konflikty Interesów, które mogą wystąpić w związku z działalnością ProService Finteco Sp. z o.o.

  Zidentyfikowane obszary konfliktów interesów (lista niekompletna):

  • ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. posiada obiektywny powód lub powód natury finansowej, aby preferować klienta w stosunku do innego klienta;
  • ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. otrzyma od osoby innej niż klient korzyść majątkową, inną niż standardowe opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta;
  • ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. może uzyskać korzyść, albo uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez klienta;
  • ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz klienta i może ona być rozbieżna z interesem klienta;
  • ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. prowadzi taką sama działalność jak działalność prowadzona przez klienta lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. prowadzi taka samą działalność jak ProService Finteco Sp. z o.o.;
  • ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. wykorzystuje informacje dotyczące jednego klienta w celu pozyskania korzyści lub uniknięcia straty dla drugiego klienta;
  • ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. wykorzystuje informacje poufne w celu uzyskania korzyści, uniknięcia straty.

   

  Przyjęte metody i procedury zarządzania konfliktami interesów

  ProService Finteco sp. z o.o. zapewnia swoim pracownikom niezależność w świadczeniu usług, polegających na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy lub tytułów uczestnictwa funduszy,  poprzez zapewnienie odpowiedniej struktury organizacyjnej, rozdzielnie funkcji jednostki prowadzącej działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa od jednostek odpowiedzialnych za czynności agenta transferowego ProService Finteco sp. z o.o., oraz odpowiednią politykę wynagrodzeń, co zapobiega konfliktom interesów, a w razie ich wystąpienia zapewnia ochronę Klientów przed ich szkodliwym wpływem.

  ProService Finteco Sp. z o.o. kontroluje także podejmowanie innej działalności zarobkowej / społecznej przez pracownika ProService Finteco Sp. z o.o. oraz przyjmowanie prezentów / świadczeń w postaci materialnej lub niematerialnej, a także inwestycje własne pracowników.

  ProService Finteco Sp. z o.o. zapewnił, ze klient podejmuje samodzielnie decyzję o wyborze danego Towarzystwa oraz danego funduszu/funduszy oraz o złożeniu danego zlecenia/dyspozycji.

  Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych

  Każdy pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, nieujawniania i niewykorzystywania informacji uzyskanych w ramach pracy do innych celów niż należyte wykonanie obowiązków pracowniczych.

  Obowiązek, o którym mowa powyżej dotyczy wszystkich Informacji Poufnych pozyskanych w trakcie świadczenia pracy w ProService Finteco Sp. z o.o.

  Obowiązek wymieniony powyżej wiąże bezterminowo pracowników również po ustaniu stosunku pracy pomiędzy pracownikiem ProService Finteco Sp. z o.o. a ProService Finteco Sp. z o.o.

  ProService Finteco Sp. z o.o. wdrożyło rozwiązania techniczne i organizacyjne, których celem jest ograniczenie dostępu do informacji tylko do osób do tego uprawnionych.

  Sposoby zarzadzania konfliktem interesów w przypadku jego wystąpienia:

  Mając na uwadze, że organizacja oraz regulacje wewnętrzne ProService Finteco sp. o.o. zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta – Dystrybutor ma obowiązek przyjąć zlecenie od Klienta. Jeżeli przed przyjęciem pierwszego zlecenia od Klienta lub po jego przyjęciu pracownik Dystrybutora uzna, że w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa dla Klienta wystąpił konflikt interesów – ma obowiązek zawiadomić o tym Kierownika Punktu Obsługi Klienta, który może wydać decyzję o przekazaniu Klientowi informacji o wystąpieniu takiego przypadku, niezależnie od faktu, że nie doszło do naruszania interesu Klienta. Informację przekazuje się Klientowi przy użyciu trwałego nośnika informacji, a zakres i sposób przedstawiania danych powinien być dostosowany do kategorii klienta detalicznego.

  Jeżeli Pracownik Dystrybutora posiada wiedzę, że pomiędzy nim a klientem występuje konflikt interesów, niezwłocznie informuje o tym swojego bezpośredniego przełożonego, który obowiązany jest odsunąć tego Pracownika od obsługi Klienta.

  W każdym przypadku stwierdzenia wystąpienia konfliktu interesów – Pracownik Dystrybutora zawiadamia o tym Kierownika Punktu Obsługi Klienta, który monitoruje czy realizacja usługi pośrednictwa została wykonana zgodnie z obowiązującymi Dystrybutora procedurami i przepisami prawa i czy nie doszło do naruszenia interesu Klienta.

 • Przetwarzanie danych osobowych

 • Informacje dodatkowe

  Zasady traktowania klientów – ogólne

  Dystrybutor traktuje wszystkich klientów jako klientów detalicznych.

  Wniosek o zmianę statusu klienta:

  Klient inny niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a–m ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  może wystąpić do Dystrybutora z wnioskiem o traktowanie go jak klienta profesjonalnego w postaci pisemnej bezpośrednio w POK lub przesłać na adres korespondencyjny wskazany w pkt 3) powyżej. Wniosek może zostać uwzględniony wyłącznie w przypadku gdy taki klient spełnia wszystkie następujące warunki:

  • zawierał transakcje nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa o znacznej wartości, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
  • wartość portfela jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa tego klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro;
  • pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa.

   

  Zasady traktowania klientów – w przypadku uwzględnienia wniosku o traktowanie klienta jak klienta profesjonalnego:

  • Informacje kierowane przez Dystrybutora do klienta profesjonalnego, w tym informacje upowszechniane przez Dystrybutora w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, a także te które mogą stanowić podstawę podjęcia przez klientów decyzji o skorzystaniu z danej usługi, nie muszą zawierać takiego zakresu danych ani nie muszą być przedstawione w taki sposób, aby mogli oni zrozumieć specyfikę danej usługi i będącego przedmiotem danej usługi instrumentu finansowego oraz związane z nim ryzyko, w szczególności nie muszą zawierać w formie ujednoliconej informacji o:
   • podmiocie oraz świadczonych przez niego usługach;
   • instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez podmiot;
   • kosztach i opłatach związanych z usługami świadczonymi przez podmiot..

   

  • Dystrybutor nie musi przeprowadzać testu odpowiedniości wobec klienta profesjonalnego, jeśli uzna, że posiada on niezbędne doświadczenie i wiedzę pozwalające na zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka związanego z danymi jednostkami uczestnictwa, tytułami uczestnictwa lub świadczonymi usługami.

   

  Akty prawne, poniżej adres łącza internetowego:

  https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/regulacje_prawne/akty_prawne_sektor_kapitalowy

  Poniżej przedstawiamy łącze elektroniczne do platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów pragnących pozasądowego rozstrzygnięcia sporu w związku z internetowym zawarciem umowy o korzystanie z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego dostarczanego przez ProService Finteco Sp. z o.o.:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

  O ile wiążące Państwa z ProService Finteco Sp. z o.o. umowy przewidują możliwość pozasądowego rozwiązania ewentualnych sporów przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, podajemy adres łącza internetowego:
  https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj autorskie opracowania naszych ekspertów i informacje o nowych produktach.